Wyszukaj na naszej stronie

Dołącz do nas

Poniedziałek - 08 maja 2009

Północny Związek Pracodawców jako niezależna, apolityczna, organizacja zrzeszająca pracodawców regionu Polski Północno- Zachodniej stoi w obronie interesów polskich przedsiębiorców od roku 1993.
W obliczu światowego kryzysu finansowego, Północny Związek Pracodawców jest zobowiązany, w sposób szczególny, przedstawiać stanowisko swoich Członków, trudności z jakimi się spotykają w swojej codziennej działalności proponując konkretne rozwiązania oraz przeciwdziałając barierom stającym na drodze ich rozwoju.
Północny Związek Pracodawców na co dzień współpracując z zachodniopomorskimi firmami, jako reprezentacja ich „głosu” , ma możliwość zdiagnozowania u źródła i oddania najbardziej rzeczywistego przekazu, dotyczącego problemów jakim, w związku z sytuacją gospodarczą, muszą stawiać czoła pracodawcy.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie przeciwdziałania skutkom kryzysu Północny Związek Pracodawców skupia się przede wszystkim na trzech obszarach:

a/ finansowym, b/kodeksie pracy, c/podatkowym.

W opinii Północnego Związku Pracodawców Pomoc dla przedsiębiorstw, we wszystkich opisanych obszarach, korzystnie wpłynie na gospodarkę poprzez :

 • poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw,
 • obniżenie kosztów działania firm co jest tożsame ze wzrostem ich konkurencyjności,
 • znaczne podniesienie szans na utrzymanie miejsc pracy.
Stanowisko

I. Obszar finansowy:

 • Północny Związek Pracodawców stoi na stanowisku,iż niezbędna jest interwencja Państwa w obszary związane z kredytowaniem przedsiębiorstw w zakresie:
 • większej dostępności kredytów bieżących,
 • większej dostępności kredytów na inwestycje własne firm – szczególnie w obszarach innowacyjnych.
 • Interwencją Państwa powinna być objęta również sfera uzyskiwania kredytów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Istotnymi udogodnieniami w tym zakresie, postulowanymi przez przedsiębiorców, byłyby:
 • znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zatwierdzenie projektu,
 • możliwość uzyskania zaliczek na realizację projektów,
 • przyspieszenie procedur rozliczania projektów.
 • Północny Związek Pracodawców postuluje przyspieszenie prac nad wejściem Polski do Strefy Euro. W opinii pracodawców zabezpieczy to stabilność funkcjonowania firm.

II. Kodeks Pracy:

 • Zapisy Kodeksu Pracy powinny być dostosowane do realiów panujących na rynku pracy, obecnie często kształtowanych przez sytuację kryzysu. Zmiany powinny uwzględniać:
 • uelastycznienie form zawierania umów o pracę. Pracodawcy najczęściej wskazują w tym zakresie potrzebę uelastycznienia okresów na jakie są zawierane umowy oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • zmiany dotyczące czasu pracy, w szczególności czasowe wprowadzenie możliwości skrócenia czasu pracy oraz uwzględnienie wszystkich wynikających z tego konsekwencji, Ponadto pracodawcy za niesprzyjające uznają zapisy w Kodeksie Pracy nakładające na nich obowiązki związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, takie jak brak dopłat do zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub wydłużanie okresu płatnych urlopów.

III.Podatki:

 • Północny Związek Pracodawców, za warunek konieczny do pomyślnego prosperowania polskich firm uważa wprowadzenie realnych procedur wpływających na możliwość szybkiego zwrotu podatku VAT (np. w ciągu 1 miesiąca).
 • Należy opracować i wprowadzić wspólną politykę podatkową na poziomie lokalnym. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie mogłyby być programy Samorząd i Przedsiębiorca.

Ponadto Północny Związek Pracodawców stoi na stanowisku, iż należy zlikwidować obrót gruntami przemysłowymi w oparciu o prawo wieczystego użytkowania gruntu, w szczególności dotyczy to ziem zachodnich i północnych. Forma ta jest niekorzystna i kosztowna i winna być zastąpiona prawem własności gruntu jak pozostałej części kraju. Dodatkowe obciążenia to opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 3% rocznie, zwiększanie administracyjne wartości gruntu według wskaźnika corocznie, co w konsekwencji zwiększa opłatę roczną. Kolejnym zagadnieniem zgłaszanym przez przedsiębiorców jest kwestia podatku granicznego. Północny Związek Pracodawców uważa iż podatek graniczny winien być opłacany na tych samych warunkach co pozostałe zobowiązania podatkowe, a nie w ciągu 10 dni od wwiezienia towaru. Ujednolicenie terminów wszystkich zobowiązań podatkowych wyeliminuje niejednakowe traktowanie podmiotów gospodarczych.

Subskrybuj
i bądź na bieżąco