Wyszukaj na naszej stronie

Kontakt z nami: +48 91 488 21 12     Email: sekretariat.pracodawcy@pzp.szczecin.pl
Dołącz do nas

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)

 

Lider Projektu: Północny Związek Pracodawców

Koordynator Projektu: Agnieszka Worbs, Północny Związek Pracodawców, ul. Rayskiego 23/2, 70-442 Szczecin, tel./fax: 91 488 21 12, e-mail: pracodawcy@pzp.szczecin.pl

 

Partner Projektu: AMT Gartz /Oder/ Landkreis Uckermark

 

Euroregion s

 

Na przestrzeni wielu lat po transformacji, w Polsce obserwować można przemiany strukturalno - społeczne w edukacji, które doprowadziły do zapaści kształcenia zawodowego i przyczyniły się do społecznej stygmatyzacji uczniów kształcących się w szkołach zawodowych. W wyniku przemian gospodarczych szkoły uczące zawodu straciły swe naturalne zaplecze w postaci zakładów pracy, które były miejscem zdobywania praktyki zawodowej ich uczniów. Sytuacja ta doprowadziła do stopniowego pogarszania się umiejętności i braku konkretnych zawodowych kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy, a co za tym idzie pogorszyła sytuację pracodawców, którzy borykają się z trudnościami w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników poprzez słaby system kształcenia zawodowego w Polsce. Region pogranicza niesie ze sobą szansę, której nie mają obszary centrum: możliwość kształcenia dwujęzycznego na potrzeby Euroregionu. Klasy mieszane, powstające po obu stronach granicy, z większą ilością języka sąsiada, zajęciami z zakresu różnic kulturowych, pozwolą nabyć nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale i kompetencje miękkie. Przede wszystkim współpraca między partnerami pozwoli na wypracowanie rozwiązań nie tyko dla dualnego i dwujęzycznego kształcenia zawodowego, ale przede wszystkim dla wypracowania modelu podwójnego dyplomu, który rozwiąże problem uznawalności kształcenia.
Celem projektu jest nawiązanie współpracy i zbudowanie trwałych podstaw do budowania dialogu społecznego na rzecz wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego w Euroregionie Pomerania. Organizacje pozarządowe oraz tamtejsze jednostki samorządu posiadają bogate doświadczenie w zakresie budowania dialogu społecznego i współpracy podmiotów reprezentujących trzy sektory: biznes, samorząd i organizacje niezależne. Deficyt takiej współpracy po stronie polskiej jest widoczny między innymi w obszarze związanym z szkolnictwem zawodowym. Ponadto strona niemiecka dysponuje również wypracowanym i skutecznie realizowanym modelem dualnego kształcenia zawodowego. Celem projektodawców jest zapoznanie się z rozwiązaniami niemieckimi i analizą możliwości implementacji tych rozwiązań na grunt polski.

 

DZIAŁANIA

Kampania świadomościowa „Dialog społeczny na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego”
W celu propagowania idei potrzeby rozwoju dialogu społecznego wśród partnerów społecznych oraz jednostek samorządu w Euroregionie, zostanie zorganizowana kampania świadomościowa, której głównym celem będzie promocja idei dialogu społecznego, idea współpracy w ramach rozwoju szkolnictwa zawodowego i wymiany wspólnych praktyk. W ramach kampanii wydane zostaną broszury informacyjne. Broszury będą rozesłane do najważniejszych interesariuszy, którzy powinni być zaangażowani w dialog społeczny na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, takich jak: organizacje pozarządowe, przedstawiciele systemu edukacji, jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, w których gestii leży szkolnictwo zawodowe. Będą również narzędziem promocji realizowanego projektu. Broszury będą wydane w dwóch językach. Wydanie broszury informacyjnej poprzedzać będzie wyjazdy studyjne. Celem broszury będzie promocja celów projektu, w tym promocja idei dialogu społecznego na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, a także wskazanie osobom odwiedzającym zakresu działań przewidzianych w projekcie oraz pozwoli zapoznać się z projektami i inicjatywami realizowanymi na obszarze przyjmującym.

 

Wyjazdy studyjne:
Wyjazdy studyjne mają na celu zawiązanie i wzmocnienie dialogu pomiędzy partnerami w projekcie, ale przede wszystkim będą służyły zebraniu „dobrych praktyk” od niemieckiego partnera w zakresie budowania dialogu społecznego na rzecz wzmacniania szkolnictwa zawodowego w euroregionie. Podczas wyjazdów studyjnych dojdzie do spotkania pomiędzy partnerami projektu podczas których partner podzieli się swoimi doświadczeniami zwłaszcza tymi które okazały się skuteczne, pozwalając w ten sposób na wzajemne inspirowanie oraz transfer dobrych praktyk. Zakłada się, iż podczas wyjazdów studyjnych partnerzy wypracują pomysły na wspólne, konkretne projekty oparte na efekcie synergii i uzupełniania się. Współpraca będzie źródłem nowych pomysłów i metod przyczyniających się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w Euroregionie Pomerania.

Publikacja pt „Rola i model dialogu społecznego na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w euroregionie Pomerania”
Głównym efektem realizowanego projektu będzie wydanie publikacji w której zaprezentowana zostanie diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w euroregionie, dobre praktyki, działania i propozycje projektów realizowanych w ramach współpracy partnerskiej służące upowszechnianiu budowania dialogu społecznego na rzecz wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego. Publikacja będzie wstępem do pracy partnerstwa polegającym m.in. na analizie działań poszczególnych podmiotów w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego, które ma na celu identyfikację nakładających się obszarów i potencjalnych luk w obszarach wsparcia oraz stworzenie planu zintegrowanego działania podmiotów zaangażowanych w partnerstwo na podstawie przeprowadzonej analizy. Efektem prac nad analizą działań poszczególnych partnerów będzie publikacja dwujęzyczna w nakładzie 500 szt.

Konferencja na zakończenie projektu
Projekt zakończy się konferencją, która będzie podsumowaniem wypracowanych wniosków. Na konferencję zostaną zaproszeni eksperci, planuje się przeprowadzenie moderowanej dyskusji, która w efekcie powinna wzmocnić efekt realizowanego projektu i uruchomić mechanizmy dialogu społecznego na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w euroregionie.

 

Linki:

www.interreg4a.info

www.pomerania.org.pl

www.europa.eu

www.ec.europa.eu

Zadzwoń do nas:
91 488 21 12

PZP uruchamia bezpłatne konsultacje z zakresu pozyskiwania
funduszy europejskich dla przedsiębiorców.

Subskrybuj
i bądź na bieżąco