Wyszukaj na naszej stronie

Kontakt z nami: +48 91 488 21 12     Email: sekretariat.pracodawcy@pzp.szczecin.pl
Dołącz do nas
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców
 • Organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, prezentacji, odczytów i innych form mających na celu kreowanie przedsiębiorczości

Pomoc w aplikowaniu o fundusze unijne:

 • przygotowanie projektów
 • pomoc w zakresie przygotowania biznesplanów
 • przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • tworzenie planów marketingowych
 • przygotowanie analiz finansowych
 • tworzenie programów rozwoju przedsiębiorstwa
 • kojarzenie partnerów gospodarczych
 • udostępnianie funduszy Venture capital, private capital, uczestnictwo w realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia z środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych 2007-2013
 • PO - Innowacyjna Gospodarka - Interwencja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie obejmowała wsparcie głównie dla projektów wysoko innowacyjnych lub o bardzo dużej wartości - realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym MSP, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowo-badawcze

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

 • ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności,
 • wspierane będą działania z zakresu innowacji: produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej
 • wsparcie dla sektorów produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym (określana jako innowacyjność średnia i wysoka)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

 • Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (np. inwestycje powyżej 2 mln EUR),
 • Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln EUR),
 • Wsparcie dla prac badawczo-rozowjowych zamawianych przez przedsiębiorców,
 • Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców,
 • Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE.

Regionalne Programy Operacyjne:

 • „proste” bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, zbliżone charakterem do działania 2.3 SPO-WKP Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

 • wsparcie dla projektów składanych przez przedsiębiorców na: szkolenia, działania promocyjne oraz na tworzenie nowych miejsc pracy

Subskrybuj
i bądź na bieżąco