Wyszukaj na naszej stronie

Kontakt z nami: +48 91 488 21 12     Email: sekretariat.pracodawcy@pzp.szczecin.pl
Dołącz do nas

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 18 maja 2009 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.). Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW 312/09/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl  oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR). W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, ARiMR nie przyznaje pomocy. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach niniejszego naboru upływa z końcem dziesiątego dnia roboczego liczonego od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, tj. 18 maja 2009 r. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej w drodze losowania przeprowadzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego. W losowaniu biorą udział wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR w ww. terminie oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w ww. terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie. Losowanie przeprowadza się w Centrali Agencji, odrębnie dla każdego z 16 OR ARiMR. Prezes ARiMR, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przyznawania pomocy w danym OR ARiMR, ustalonej w wyniku losowania.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po przeprowadzeniu losowania, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosku do tego oddziału, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie do OR ARiMR, który nie jest właściwy, a następnie wzięły udział w losowaniu, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosków o przyznanie pomocy do właściwego OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

 
Ogłoszenie konkursu w ramach RPO WZ 1.1.3.
Inwestycje w nowe technologie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosiła  w dniu 2 kwietnia 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2009/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie
1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.1.3 wspierane będą zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego innowacyjne projekty inwestycyjne, zakładające wdrożenie technologii stosowanej w Polsce krócej niż 3 lata. Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 5 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399, z późn. zm.).
2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

126 795 176,47 PLN w tym: ¬ Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 107 775 900,00 PLN; ¬ z budżetu państwa: 19 019 276,47 PLN
4. Minimalne/ maksymalne wartości wydatków kwalifikowanych/dofinansowania projektu

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: minimalna wartość – 40 tys. PLN, maksymalna wartość – 7 999 999,99 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dla mikro- i małych przedsiębiorstw, (projekty niedotyczące działalności transportowej) 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw (projekty niedotyczące działalności transportowej) 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów dotyczących działalności transportowej. Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może wynieść więcej niż 4 mln PLN. W ramach jednego konkursu Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie większej liczby projektów, z zastrzeżeniem, iż suma całkowitych wydatków kwalifikowalnych wszystkich projektów złożonych przez jednego Wnioskodawcę w tym konkursie nie może być większa niż 7 999 999,99 mln PLN oraz suma wartości dofinansowania z RPO WZ tych projektów nie może być większa niż 4 mln PLN.
5. Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia 17.04.2009 r. do dnia 1.06.2009 r. do godz. 15:00
6. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Kolumba 60a w Szczecinie lub w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie, przy ul. Andersa 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania RPO ul. Kolumba 60A 70-035 Szczecin
7. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2009 r

Subskrybuj
i bądź na bieżąco